Konkurs fotograficzny

plakat

Regulamin konkursu:

 

Konkurs fotograficzny

– na najciekawsze zdjęcie z atrakcją turystyczną z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka –

Regulamin

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego w ramach projektu pn. „Bo aktywne dzieci to szczęśliwe dzieci”, zwanego dalej „Konkursem” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy współudziale Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, zwanym dalej „Organizatorem”.

 1. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów  ludzi na tle atrakcji turystycznych z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka, ich działań, czynów i zachowania. W konkursie chodzi o to by każde zdjęcie przedstawiało uczestnika konkursu, a najważniejsze jest to, by była rozpoznawalna atrakcja turystyczna.

 1. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci, rodziców z dziećmi lub opiekunów z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka zainteresowanych fotografią.

 1. Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres mailowy it-bystrzycaklodzka@wp.pl

2. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres Organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).

3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 prace pojedyncze.

4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),

 • numer telefonu, adres e-mail,

 • tytuł fotografii,

 • plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny.

 • datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii powinna być wykonana w okresie wakacyjnym, tj. od czerwca 2017 r.).

5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.

6. Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

a) Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej zgody na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

10. Uczestnik Konkursu zobowiązuję się, że praca konkursowa nie będzie zagrażała ani naruszała praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszała ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

11. Przesłanie prac na Konkurs oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na publikację prac zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)

 1. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

a) Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie trzy-osobowej Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora.

b) Komisja dokona oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 

c) Spośród nadesłanych prac wybrane zostaną trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

d) Prezentacja prac Konkursu planowana jest na miesiąc październik 2017 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy Placu Wolności 16 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 1. Nagrody

Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

•   za zajęcie I miejsca –  dyplom + niespodzianka,

•   za zajęcie II miejsca – dyplom + niespodzianka,

•   za zajęcie III miejsca – dyplom + niespodzianka.

Ponadto zwycięskie zdjęcie, które zajmie 1 miejsce zostanie zamieszczone w folderze turystyczno-informacyjnych dla dzieci dot. atrakcji turystycznych w Gminie Bystrzyca Kłodzka.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://biblioteka.bystrzyca.pl/category/aktualnosci/

 2. Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Maryniak, Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, tel. 74 8113 731, e-mail: it-bystrzycaklodzka@wp.pl

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

 5. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Opublikowano 27.08.2017 15:33


W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu biblioteka.bystrzyca.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Miejską Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy (57-500) Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 16 W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu biblioteka.bystrzyca.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Miejską Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy (57-500) Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 16 W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu biblioteka.bystrzyca.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Miejską Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy (57-500) Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 16 W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu biblioteka.bystrzyca.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Miejską Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy (57-500) Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 16